SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenie

Správca osobných údajov:

Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ web stránok a e-shopu www.centrumprosperity.sk, so sídlom Jesenského 17, 036 01  Martin, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vl.č.13459/L, IČO: 36404365, DIČ: 2020122753, IČ DPH: SK2020122753 §4, (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý sám, alebo spolu s inými vymedzuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podľa § 5 písm. o) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Osobné údaje:

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity) tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval osobu zodpovednú za dohľad nad spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR, môžete nás ale kedykoľvek kontaktovať na asistent@centrumprosperity.sk.

II. Kategórie a zdroje osobných údajov spracovávané prevádzkovateľom

Pri poskytovaní našich služieb a produktov, ako aj pri ich inovácii, vždy plne rešpektujeme Vaše právo na súkromie a ochranu Vašich osobných údajov stanovených požiadavkami právnych predpisov. K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s rešpektom.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie informácii o tom, kto, prečo, ako spracúva Vaše osobné údaje, komu sú Vaše osobné údaje poskytované, aké máte práva vyplývajúce z Nariadenia a Zákona a ako ich môžete uplatniť.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej Prihlášky alebo informovania o našich službách.

Účastník pri vyhotovení Prihlášky alebo pri registrácii na webovom sídle poskytuje dodávateľovi svoje osobné údaje, ako: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, resp. adresu doručenia alebo fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Účastník, ktorý je právnickou osobou alebo živnostníkom, poskytuje dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, resp. adresu doručenia, ak sa adresa jeho sídla nezhoduje s dodacou adresou a/alebo fakturačnou adresou, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

V prvom rade spracovávame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili Vašu Prihlášku alebo doručili tovar. V tomto procese sú Vaše osobné údaje zasielané tretej strane - jednotlivým poskytovateľom dodávok tovaru alebo služby.

Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou, či problémom, musíme k jej  zodpovedaniu a vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (partnerovi spracúvajúcemu Vašu Prihlášku alebo objednávku tovaru, alebo dopravcovi tovaru).

Zasielanie dotazníkov spokojnosti za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a informačných správ v nadväznosti na vytvorenú Prihlášku.

E-mailové obchodné oznámenia Vám zasielame na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť kliknutím na odkaz v každej správe, tým že využijete náš kontaktný formulár alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +421 948 306 668. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom na marketingové účely sú spracúvané do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme

Z hľadiska Zákona máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve naša spoločnosť si vymedzuje účely spracúvania.

V súvislosti s našou činnosťou môžu byť Vaše osobné údaje prenášané alebo sprístupňované ďalším subjektom, či už v postavení samostatného prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú Vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. V žiadnom prípade neposkytujeme Vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je tento štandard zabezpečený.

Zoznam obchodných partnerov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje:

Všetci platní spolupracovníci Centra Prosperity, s.r.o., ktorí majú uzatvorenú s Centrom Prosperity, s.r.o. riadnu zmluvu, kde sú zaviazaní dodržiavaním platným zákonom o ochrane osobných údajov, a to nielen počas doby spolupráce, ale aj po jej ukončení.

Prevádzkovateľ v rámci využívania služby posielania e-mailových správ prenáša osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko tretej strane - ďalšiemu spracovateľovi, ktorí má uzatvorenú platnú  zmluvu s Centrom Prosperity, s.r.o.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Môže sa napr. stať, že si u nás objednáte službu alebo tovar Vy, ale tovar alebo služba  bude doručená inému odberateľovi. V takom prípade nám poskytnete kontakt na poverenú osobu. Tým nám poskytnete aj jej osobné údaje.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení Vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní sa na našich webových stránkach, tz. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite, a ktorý tovar alebo služba je Vám zobrazená. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu Vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tz. konkrétnej osobe.

Verzie pre mobilné telefóny a mobilné aplikácie

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja alebo prostredníctvom niektorej z našich mobilných aplikácií, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení (dáta o Vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod).

Cookies

Počas návštevy užívateľov na našej stránke môžu byť využívané súbory cookies:

Technické a funkčné cookies, ktorých používanie je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a je nevyhnutné na zabezpečenie správnej funkčnosti e-shopu. Tieto cookies sú využívané len v rámci našej web stránky a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám. Umožňujú nám napríklad zapamätať si, čo máte vložené v košíku, či možnosť prihlásiť sa do svojho užívateľského účtu.

Analytické cookies, Google Analytics (prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktoré používame na analýzu návštevnosti na našej web stránke. Ich zber je v našom oprávnenom záujme z dôvodu spracovania štatistiky návštevnosti a analýzy výkonnosti web stránky. Tieto súbory sú síce spracovávané treťou stranou, no spravili sme všetky potrebné opatrenia na to aby boli bezpečné - neobsahujú osobné údaje návštevníkov a nie je podľa nich ani možné identifikovať konkrétnu osobu a teda nevyžadujú Váš súhlas.

III. Práva účastníka súvisiace so spracovaním osobných údajov

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom spracúvaných o jeho osobe.

Právo požadovať opravu osobných údajov spracúvaných o jeho osobe, ak sú nesprávne.

Právo požadovať vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe prevádzkovateľom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, počas obmedzenia spracúvania je prevádzkovateľ oprávnený len uchovávať tieto osobné údaje resp. spracúvať len pre obmedzené účely vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Právo vyžiadať osobné údaje spracúvané o jeho osobe, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami.

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov vo vzťahu k údajom, ktoré sú spracúvané len na základe jeho súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom orgáne verejnej moci.

IV. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

V. Záverečné ustanovenia

Odoslaním Prihlášky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

  • Poskytnutím emailu pre marketingové účely prostredníctvom internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Centrum Prosperity, s.r.o.