Obchodné podmienky

Obchodné podmienky kurzov:

Všeobecné podmienky:
Obe strany sa vzájomne dohodli, že účastnícky poplatok za kurzy je stanovený dohodou v €. Z účastníckeho poplatku za kurzy môže byť odpočítané štipendium. K celkovému poplatku bude pripočítaná DPH. V účastníckom poplatku je zahrnuté okrem samotného vzdelávacieho programu občerstvenie bez obeda. Účastnícky poplatok bol stanovený v súlade so Zákonom číslo 18/1996 Zb. o cenách vzájomnou dohodou.

Platobné podmienky:

Účastnícky poplatok je potrebné vykonať do 3 pracovných dní odo dňa vyplnenia a odoslania záväznej prihlášky na kurz, aby účastník získal nárok na 30% štipendium. V prípade neuhradenia poplatku do 3 pracovných dní, stráca účastník nárok na štipendium a platí plnú výšku poplatku za kurz bez štipendia. Prihlásený účastník sa môže zúčastniť kurzu iba v prípade, ak je celá výška účastníckeho poplatku pripísaná na účte dodávateľa pred absolvovaním kurzu. Na vrátenie účastnického poplatku nie je právny nárok. V prípade, že účastník uhradí účastnicky poplatok a nezúčastní sa kurzu v dohodnutom čase, ďalší termín môže byť spoplatnený vo výške 600 € z dôvodu ohrozenia prevádzky dodávateľa. Účastník prehlasuje, že prihláške porozumel, podpisuje ju vážne, bez nátlaku a bez časovej núdze a preberá pnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie.

Organizačné podmienky:

Účastník je povinný prísť na dohodnutý termín včas, dobre vyspatý, najedený bez vplyvu alkoholických látok, a iných utlmujúcich látok. Začiatok kurzu je vždy od stredy do soboty od 9,00 do 19,00 s hodinovou prestávkou na obed od 12,00 do 13,00 a s krátkou prestávkou od 16,00 do 16,30. Prípadne podľa osobitnej písomnej dohody aj inak.

Ochrana autorských práv:

Informácie dodané na kurze sú spracované na základe diela administratívnej technológie riadenia organizácií od L. Rona Hubbarda, a sú so súhlasom vlastníka diela sprístupnené na používanie pre členov WISE. Kopírovanie, rozširovanie a požičiavanie akýchkoľvek materiálov, ktoré dostane účastník na kurze nie je dovolené. Rovnako nie je dovolené vytváranie kompilátov z obsahu kurzu za účelom ďalšieho šírenia. Všetky práva podliehajú ochrannej známke WISE, a sú poskytnuté na používanie s jej súhlasom Centru Prosperity. WISE, L.Ron Hubbard sú ochranné známky.

Ceny kníh a DVD + poštovné:

1. Kniha Problémy práce - 13,64 + 10 % DPH 15

2. DVD Problémy práce - 15,83 + 20 % DPH 19

3. Kniha Cesta ku šťastiu - 13,64 + 10 % DPH 15

4. DVD Cesta ku šťastiu - 12,50 + 20 % DPH 15

Obchodné podmienky Oxfordkého kongresu pre lídrov:

Všeobecné podmienky:

Obe strany sa vzájomne dohodli, že účastnícky poplatok za kongres je stanovený dohodou v €. Z účastníckeho poplatku za kurzy môže byť odpočítané štipendium. K celkovému poplatku bude pripočítaná DPH. V účastníckom poplatku je zahrnuté okrem samotného vzdelávacieho programu občerstvenie a obed. Účastnícky poplatok bol stanovený v súlade so Zákonom číslo 18/1996 Zb. o cenách vzájomnou dohodou.

Platobné podmienky:

Účastnícky poplatok je potrebné vykonať do 3 pracovných dní odo dňa vyplnenia a odoslania záväznej prihlášky na kongres, aby účastník získal nárok na 30% štipendium. V prípade neuhradenia poplatku do 3 pracovných dní, stráca účastník nárok na štipendium a platí plnú výšku poplatku za kongres bez štipendia. Prihlásený účastník sa môže zúčastniť kongresu iba v prípade, ak je celá výška účastníckeho poplatku pripísaná na účte dodávateľa pred absolvovaním kongresu. Na vrátenie účastnického poplatku nie je právny nárok. V prípade, že účastník uhradí účastnicky poplatok a nezúčastní sa kurzu v dohodnutom čase, ďalší termín môže byť spoplatnený vo výške 600 € z dôvodu ohrozenia prevádzky dodávateľa. Účastník prehlasuje, že prihláške porozumel, podpisuje ju vážne, bez nátlaku a bez časovej núdze a preberá pnú zodpovednosť za svoje rozhodnutie.

Organizačné podmienky:

Účastník je povinný prísť na dohodnutý termín včas, dobre vyspatý, najedený bez vplyvu alkoholických látok, a iných utlmujúcich látok. Začiatok kongresu je vždy od pondelka do stredy od 9,00 do 16,00 s hodinovou prestávkou na obed od 12,00 do 13,00 a s krátkymi prestávkami podľa potreby.

Ochrana autorských práv:

Informácie dodané na kongrese sú spracované na základe diela administratívnej technológie riadenia organizácií od L. Rona Hubbarda, a sú so súhlasom vlastníka diela sprístupnené na používanie pre členov WISE. Kopírovanie, rozširovanie a požičiavanie akýchkoľvek materiálov, ktoré dostane účastník na kurze nie je dovolené. Rovnako nie je dovolené vytváranie kompilátov z obsahu kongresu za účelom ďalšieho šírenia. Všetky práva podliehajú ochrannej známke WISE, a sú poskytnuté na používanie s jej súhlasom Centru Prosperity. WISE, L.Ron Hubbard sú ochranné známky.